Search

Thông tin đào tạo sau đại học

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
- CTĐT Tiến sĩ ngành Khai thác thủy sản Xem tại đây
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
CTĐT Thạc sĩ ngành Quản lý Thủy sản Xem tại đây
CTĐT Thạc sĩ ngành Khai thác Thủy sản Xem tại đây