Sinh viên nghiên cứu khoa học

TT Mã số và tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 SV2018-13-19: Thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý vùng nuôi lồng bè tại vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Phạm Thị Quy
2 SV2018-13-20: Thực trạng và đề xuất mô hình quản lý nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ngô Thị Thu Hà
3 SV2018-13-21: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của sản phẩm khai thác nghề lưới vây tại TP Quy Nhơn, Bình Định. Trần Thị Diễm My

 

  • Ngày cập nhật: 30/03/2022
  • Ngày đăng: 30/03/2022
In