Search

Giới thiệu bộ môn Khai thác Thuỷ sản

Bộ môn Khai thác Thủy sản tiền thân là bộ môn Khai thác - Hàng hải, là một trong những bộ môn chuyên ngành thuộc khoa Công nghiệp cá của trường Đại học Thủy sản, nay là trường Đại học Nha Trang.

Qua 64 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Khai thác Thủy sản đã đào tạo hàng nghìn cán bộ thuộc lĩnh vực khai thác thủy sản và quản lý thủy sản có trình độ Đại học và Sau đại học cho nghề cá cả nước.

Đội ngũ cán bộ được Bộ môn đào tạo đã và đang đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong xã hội đặc biệt trong ngành kinh tế Thủy sản. 
 
Đội ngũ giảng viên của Bộ môn hiện nay gồm 5 thành viên. Trong đó, có 3 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ (trong đó 1 đang là nghiên cứu sinh) là những người có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có nhiều tâm huyết với nghề nghiệp.

Bộ môn quản lý đào tạo các bậc:

- Bậc Đại học:

+ ngành Khai thác thủy sản

+ ngành Khoa học thủy sản

- Bặc sau Đại học:

+ Thạc sĩ: ngành Khai thác thủy sản

+ Tiến sĩ: ngành Khai thác thủy sản