Các bài báo, giáo trình

 

CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ ĐÃ ĐĂNG
TT Tên bài báo  Tác giả, đồng tác giả
(Ghi rõ thứ tự tên của các tác giả trong bài báo)
Chỉ số ISI (EI), SCI (SSCI) SCIE Tên Tạp chí
(Ghi đầy đủ tên tạp chí)
Nhà xuất bản P-ISSN E-ISSN Số xuất bản
(ghi rõ tập  (số) xuất bản)
Năm
xuất bản
Thể loại (Thông báo khoa học, vấn đề trao đổi,...)
1 "Trash Fish” in a Small Scale Fishery: a Case Study of Nha Trang Based Trawl Fishery in Vietnam Hai P. Nguyen, Roger B. Larsen, Hong H. Hoang   Asian Fisheries Science  Asian Fisheries Science  0116-6514 2073-3720 24(3) 2011 Thông báo khoa học
2 Alternative livelihoods for small coastal fishers to reduce near-shore fishing pressure in Nha Trang Bay, Vietnam Kim Anh Thi Nguyen, Tram Anh Thi Nguyen and Hao Van Tran   Fish for the
people 
Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   10(1) 2012 Thông báo khoa học
3 The Economic efficiency of trawl fisheries: A case study on trawl fisheries in Nha Trang, Vietnam Tran Van Hao, Ola Flaaten and Quach Thi Khanh Ngoc   Fish for the
people 
Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   10(3) 2012 Thông báo khoa học
4 Impact of the EC Regulation No.1005/2008 on Tuna Longline Fisheries in Vietnam Nguyen Quoc Khanh, Tran Duc
Phu and Nguyen Trong Luong
  Fish for the
people 
Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   11(1) 2013 Thông báo khoa học
5 Appropriate fishing depths for squid longline fishery in the gulf of Tonkin, Vietnam. Nguyen Quoc Khanh, Tran Duc
Phu, Nguyen Trong Luong and Audrey A.Opoku-Acheampong
  Fish for the
people 
Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   11(3) 2013 Thông báo khoa học
6 Effect of codend mesh size increases on the size selectivity of commercial species in a small mesh bottom trawl fishery H. P. Nguyen1, R. B. Larsen SCI Journal of Applied Ichthyology  Journal of Applied Ichthyology  0175–8659   29(4) 2013 Thông báo khoa học
7 Managing overcapacity of small-scale fisheries in Vietnam To Van Phuong, Tran Duc Phu   Fish for the people  Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   11 (2) 2013 Thông báo khoa học
8 Improving Fisheries and Habitat Management, Climate Change Adaptation and Social Well-being in Southeast Asia Leng Sam Ath, Hotmaida Purba, Vankham Keophimphone, Imelda Riti Anak Rantty, Aung Toe, Ronaldo R. Libunao, Sarayoot Boonkumjad, and Tran Van Hao   Fish for the
people 
Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   11(2) 2013 Thông báo khoa học
9 Improving Data Collection on Sharks in Southeast Asia: Regional Approach to Address CITES-related Concerns Sawitree Chamsai, Somboon Siriraksophon, Worawit Wanchana, Hotmaida Purba, Imelda Riti Anak Rantty, Neil Kenneth P. Catibog, and Tran Van Hao   Fish for the
people 
Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   11(3) 2013 Thông báo khoa học
10 Assessing the Quality of Tuna Caught by Handlines with Artificial Light: Case Study in Vietnam Nguyen Quoc Khanh, Tran Duc Phu   Asian Journal of Food & Agro-Industry Philippine’s Association of Food Technologists (PAFT) 1906-3040   7(2) 2014 Thông báo khoa học
11 Simulated impacts of climate change on current farming locations of striped catfish (Pangasianodonhypophthalmus; Sauvage) in the Mekong Delta, Vietnam. Anh, L.N., Vinh, D.H., Bosma, R., Verreth, J.A.J., Leemans, R., De Silva, S.S SCI AMBIO Springer 0044-7447  1654-7209 43(8) 2014 Thông báo khoa học
12 Benefits of using LED light for purse seine fisheries: A case study in Ninh thuan province, Vietnam K.Q. Nguyen and P.D. Tran   Fish for the people  Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   13(1) 2015 Thông báo khoa học
13 Exploring the climate change concerns of striped catfish producers in the Mekong Delta, Vietnam. Anh Lam Nguyen, Minh Hoang Truong, Johan AJ Verreth, Rik Leemans, Roel H Bosma and Sena S De Silva   SpringerPlus Springer   2190-5444 4(46) 2015 Thông báo khoa học
14 A decision tree analysis to support potential climate change adaptations of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage) farming in the Mekong Delta, Vietnam Anh L. Nguyen, J.A.J. Verreth, R. Leemans, R. Bosma and S. De Silva   Tropicultura Tropicultura 0771-3312 2295-8010 34 (special) 2016 Thông báo khoa học
15 Estimating the Maximum Sustainable Yield for Coastal Fisheries: A Case in Nui Thanh District, Quang Nam Province, Viet Nam To Van Phuong, Phan Trong Huyen and Kari S. Fridriksson   Fish for the people Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   14(1) 2016 Thông báo khoa học
16 Artificial lights improve the catchability of snow crab (Chionoecetes opilio) traps Khanh Q. Nguyen, Paul D. Winger, Corey Morris b, Scott M. Grant Scopus Aquaculture and Fisheries Aquaculture and Fisheries     2(3) 2017 Thông báo khoa học
17 Changing of sea surface temperature affects catch of Spanish mackerel Scomberomorus commerson in the set-net fishery Khanh Q. Nguyen, Vang Y. Nguyen Scopus Fisheries and Aquaculture Longdom 2150-3508   8(4) 2017 Thông báo khoa học
18 Impact of Climate change on Technical Efficiency of Striped Catfish, Pangasianodon hypophthalmus, Farming in the Mekong Delta, Vietnam Anh L. Nguyen, Tung B. V. Pham, Roel Bosma, Johan Verreth, Rik Leemans, Sena De Silva and Alphons O. Lansink SCI Journal of the World Aquaculture Society Journal of the World Aquaculture Society 0893-8849 1749-7345 49(3) 2018 Thông báo khoa học
19 Artificial coral reefs restore coastal natural resources Phu Duc Tran, Tich Viet Pham, Luong Trong Nguyen, Hao Van Tran and Khanh Quoc Nguyen   International Journal of
Fisheries and Aquatic Studies
International Journal of Fisheries and Aquatic Studies  2394-0506 2347-5129 7(3) 2019 Thông báo khoa học
20 Effect of light-emitting diodes (LEDs) on snow crab catch rates in the Barents Sea pot fishery Khanh Q. Nguyen, Odd-Børre Humborstad, Svein Løkkeborg, Paul D. Winger, Shannon M. Bayse SCI ICES Journal of Marine Science Oxford 1054-3139 1095-9289 76(6) 2019 Thông báo khoa học
21 A trap with light-emitting diode (LED) lights: Evaluating the effect of location and orientation of lights on the catch rate of snow crab (Chionoecetes opilio) Khanh Q. Nguyen, Paul D. Winger SCOPUS Aquaculture and Fisheries KeAi - Elsevier   2468-550X 4(6) 2019 Thông báo khoa học
22 Application of Luminescent Netting in Traps to Improve the Catchability of the Snow Crab Chionoecetes opilio Khanh Q. Nguyen, Paul D. Winger, Jessica Wood, Meghan Donovan, Odd‐Børre Humborstad, Svein Løkkeborg, Shannon M. Bayse SCIE Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem Science Wiley   1942-5120 11 (4) 2019 Thông báo khoa học
23 Artificial light in commercial industrialized fishing applications: a review Khanh Q. Nguyen, Paul D. Winger SCIE Reviews in Fisheries Science & Aquaculture Taylor and Francis  2330-8249 2330-8257  27 2019 Tổng hợp
24 Equipping Fishing Fleet with Vessel Monitoring System for Sustainability in Fishing Operations: A Case study in Khanh Hoa province, Viet Nam To Van Phuong, Nguyen Huu Huy Hoang   Journal of Fish for the people  Southeast Asian Fisheries Development Center 1685-6546   17(2) 2019 Thông báo khoa học
25 Effects of the trap entrance designs on the catch efficiency of swimming crab Charybdis feriata fishery Phu D. Tran, Luong T. Nguyen, Phuong V. To, Khanh Q. Nguyen  SCIE Fisheries Research ELSIVIER 0165-7836   232 2020 Thông báo khoa học
26 Increased catches of snow crab (Chionoecetes opilio) with luminescent-netting pots at long soak times Khanh Q. Nguyen, Shannon M. Bayse; Meghan Donovan; Paul D. Winger; Svein Løkkeborg; Odd-Børre Humborstad SCIE Fisheries Research ELSIVIER 0165-7836   230 2020 Thông báo khoa học
27 Use of light-emitting diode (LED) lamps in combination with metal halide (MH) lamps reduce fuel consumption in the Vietnamese purse seine fishery Khanh Q. Nguyen, Phu D. Tran, Luong T. Nguyen, Phuong V. To, Corey J. Morris SCOPUS Aquaculture and Fisheries KeAi - Elsevier   2468-550X   2020 Thông báo khoa học
28 Luminescent pots show potential to improve the ecological impacts of the snow crab pot fishery  Shannon Bayse, Paul D. Winger, Khanh Q. Nguyen, Meghan Donovan, Rioghnach Steiner, Scott Grant SCIE Fisheries Research ELSIVIER 0165-7836   238  2021 Thông báo khoa học

 

In nội dung

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG ĐÃ TRONG NƯỚC
TT Tên bài báo Tác giả, đồng tác giả
(Ghi rõ thứ tự tên của các tác giả trong bài báo)
Tên tạp chí Mã tạp chí
(ISSN)
Nhà  xuất bản Số xuất bản
(ghi rõ tập, (số) xuất bản)
Năm xuất bản Thể loại (Thông báo khoa học, vấn đề trao đổi,...)
1 Lồng bẫy cải tiến - cơ sở chuyển đổi nghề khai thác thủy sane ven bờ Nguyễn Trọng Thảo và Nguyễn Văn Nhuận Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2009 Thông báo khoa học
2 Economic performance indicators for coastal fisheries - The case of pure-seining in Cam Ranh and Nha Trang. Nguyễn Trọng
Lương
Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2009 Thông báo khoa học
3 Giải pháp tổ chức cứu hộ và tránh bão cho tàu câu cá ngừ đại dương Khánh Hòa trên biển Phan Trọng Huyến và Vũ Kế Nghiệp Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang Số đặc biệt
phần 1
2009 Thông báo khoa học
4 Ảnh hưởng của xung điện từ thiết bị thu tôm đến một số yếu tố hoá học trong ao nuôi Nguyễn Duy Toàn và Hoàng Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang Số đặc biệt Phần 1 2009 Thông báo khoa học
5 Vấn đề môi trường trong chiến lược phát triển bền vững ngành thủy sản Hoàng Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang Số đặc biệt Phần 3 2009 Nghiên cứu trao đổi
6 Nghiên cứu bước đầu nghề khai thác bạch tuộc bằng bẫy vỏ ốc tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang Hoàng Văn Tính Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang Số đặc biệt Phần 3 2009 Nghiên cứu trao đổi
7 Assessments of selectivity performances of 12 mm, 15mm and 18mm  mesh size at trap of set - net fishery (no sao) at Tam Giang - Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue provinve, Vietnam Nguyen Phong Hai and Technical staffs of IMOLA project Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2010 Thông báo khoa học
8 Điều tra, khảo sát rạn san hô ở vùng biển Phú Quốc, Kiên Giang Lê Văn Tính và Phan Trọng Huyến Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2010 Thông báo khoa học
9 Đo lường hiệu quả sử dụng các
yếu tố đầu vào cho các tàu nghề lưới vây cá
cơm hoạt động ven bờ  tại TX Cam Ranh, Khánh Hòa
Nguyễn Trọng Lương và Đặng Hoàng Xuân Huy Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2010 Thông báo khoa học
10 Giải pháp trang bị neo đậu và hướng neo đậu an toàn cho tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc - Hòn Rớ - Nha Trang - Khánh Hòa Phạm Văn Thông Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2010 Thông báo khoa học
11 Hiện trạng nghề khai thác thủy sản ở vùng đất ngập nước khu vực cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam Trương Duy Khôi và Phan Trọng Huyến Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2010 Thông báo khoa học
12 Thực trạng nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Khánh Hòa. Trần Đức Phú, Nguyễn Trọng Lương và Nguyễn Phong Hải Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2011 Thông báo khoa học
13 Một số kết quả nghiên cứu về nghề khai thác cá thu bằng câu vàng tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang Hoàng Văn Tính Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2011 Thông báo khoa học
14 Thực trạng sản phẩm khai thác của 3 nghề: Nò sáo, Đáy và rê 3 lớp tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Nguyễn Phong Hải; Stephano Carboni; Nhóm nghiên cứu thuộc dự án IMOLA và Chi cục KT&BV NLTS Thừa Thiên Huế Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2011 Thông báo khoa học
15 Khai thác thuỷ sản bất hợp lý tại hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai Trương Thế Quang và Hoàng Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2011 Thông báo khoa học
16 Nghiên cứu xây dựng mô hình chà rạo xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định Hoàng Văn Tính và Phạm Văn Thông Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2011 Thông báo khoa học
17 Mô hình sản xuất thặng dư và hệ thống thông tin địa lý Phạm Văn Thông Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2011 Nghiên cứu trao đổi
18 Thực trạng an toàn lao động của nghề nuôi tôm hùm lồng trên biển ở thị xã Cam Ranh Nguyễn Đức Sĩ Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2011 Nghiên cứu trao đổi
19 Đánh giá một số chỉ tiêu về nguồn sáng của nghề lưới vây ánh sáng tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Như Sơn và Nguyễn Đức Sĩ Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2011 Thông báo khoa học
20 Hiện trạng khai thác thuỷ sản tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam Phạm Viết Tích và Phan Trọng Huyến Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2011 Thông báo khoa học
21 So sánh hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nghề lưới vây cá cơm tại Cam Ranh và Nha Trang Nguyễn Trọng Lương và Đặng Hoàng Xuân Huy Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2012 Thông báo khoa học
22 Kết quả nghiên cứu về nghề khai thác mực bằng câu vàng xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang Hoàng Văn Tính Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2012 Thông báo khoa học
23 Thực trạng  nghề lưới kéo ven bờ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Phạm Quang Tuyến và Trần Đức Phú Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2012 Thông báo khoa học
24 Thực trạng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận Lê Tiến Dũng và Hoàng Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2012 Thông báo khoa học
25 Một vài kết quả nghiên cứu về nghề câu mực xà tỉnh Quảng Nam Trần Văn Trường và Hoàng Văn Tính Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2012 Thông báo khoa học
26 Hiện trạng khai thác và các mối đe dọa đến nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản ở đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Trần Văn Vinh và Hoàng Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2012 Thông báo khoa học
27 Nghiên cứu công nghệ khai thác cá ngừ đại dương quanh chà cố định thả ở vùng biển xa bờ Lê Văn Bôn và Hoàng Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2012 Thông báo khoa học
28 Cơ cấu nghề khai thác của tàu cá Việt Nam và Trung Quốc tại vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Nguyễn Văn Trung và Hoàng Văn Tính Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2012 Thông báo khoa học
29 Áp dụng mô hình đồng quản lý để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản khu vực Đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Trần Văn Vinh và Hoàng Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2012 Thông báo khoa học
30 Thông tin về cá mập, cách phòng tránh cá mập tấn công Phạm Văn Thông Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2012 Nghiên cứu trao đổi
31 Hiệu quả khai thác thủy sản của nghề lồng bẫy cải tiến tại Ninh Thuận Trần Đức Phú, Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Văn Nhuận và Nguyễn Y Vang  Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2012 Thông báo khoa học
32 Đánh giá hiệu quả sản xuất của nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Quảng Ninh Đỗ Đình Minh, Phan Trọng Huyến và Nguyễn Quốc Khánh Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2012 Thông báo khoa học
33 Đồng quản lý nghề khai thác thuỷ sản tại hồ chứa Trị An, tỉnh Đồng Nai Trương Thế Quang và Hoàng Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2012 Thông báo khoa học
34 Tổng quan các phương pháp và dụng cụ đo kích thước mắt lưới sử dụng trong nghề cá Nguyễn Phong Hải Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2012 Nghiên cứu trao đổi
35 Kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống ngư cụ phòng tránh cá mập tấn công người tại Vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Nguyễn Trọng Thảo và Phạm Văn Thông Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2012 Thông báo khoa học
36 Thực trạng tai nạn và giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho nghề câu mực xà tỉnh Quảng Nam Nguyễn Quốc Khánh và Trần Đức Phú Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2013 Thông báo khoa học
37 Giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi tôm hùm giống tại Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Trần Đức Phú, Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Y Vang, Nguyễn
Quốc Khánh và Nguyễn Văn Nhuận
Nghề cá sông Cửu Long 1859-1159 Viện NC nuôi trồng thủy sản 2 1 2013 Thông báo khoa học
38 Nghiên cứu tính hợp lý trong việc trang bị chữa cháy trên tàu lưới kéo xa bờ tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Đức Sĩ Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2013 Thông báo khoa học
39 Quá tải cường lực nghề cá qui mô nhỏ ở Việt Nam Tô Văn Phương Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2013 Thông báo khoa học
40 Kết quả nghiên cứu về thực trạng bảo quản sản phẩm sau thu hoạch trên tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà Hoàng Văn Tính Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2013 Thông báo khoa học
41 Ứng dụng rạn nhân tạo trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Nguyễn Trọng Lương Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2013 Nghiên cứu trao đổi
42 Đánh giá hiệu quả kinh tế của đội tàu lưới vây ánh sáng tỉnh Tiền Giang Phan Đăng Liêm và Nguyễn Đức Sĩ Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2013 Thông báo khoa học
43 Nghiên cứu độ sâu khai thác hợp lý cho nghề câu mực vàng ở Vịnh Bắc Bộ Nguyễn Quốc Khánh Khoa học và công nghệ   Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3 2013 Thông báo khoa học
44 Thực trạng nghề khai thác tôm hùm giống tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Nguyễn Phương Nam và Phan Trọng Huyến Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2013 Thông báo khoa học
45 Bảo tồn và phát huy văn hòa làng chài trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên vịnh Hạ Long Đinh Xuân Lập, Tô Văn Phương và Lê Thị Phương Dung Nghiên cứu và Phát triển 1859-0152 Sở KH&CN Thừa Thiên Huế 6.7 2013 Thông báo khoa học
46 Hiện trạng khai thác tôm Hùm giống tại xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa Vũ Như Tân, Phan Trọng Huyến, Trần Đức Phú, Nguyễn Văn Nhuận, Tô Văn Phương Khoa hoc – Công nghệ 0866-7659 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 3 2013 Thông báo khoa học
47 Biến động cường lực và sản lượng khai thác cảu đội tàu lưới rê thu ngừ công suất từ 90CV trở lên ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Như Sơn, Hoàng Văn Tính và Đoàn Văn Phụ Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2014 Thông báo khoa học
48 Tình hình tai nạn tàu cá ở tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Đức Sĩ Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2014 Thông báo khoa học
49 Hiện trạng khai thác tôm hùm giống tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà Vũ Như Tân và Trần Văn Dũng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2014 Thông báo khoa học
50 Kết quả nghiên cứu về thực trạng nghề khai thác cá biển tỉnh Bến Tre Hoàng Văn Tính và Phan Nhật Thanh Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2014 Thông báo khoa học
51 Research on the quality of tuna caught by handlines with artificial light in Vietnam Tran Duc Phu  Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2014 Thông báo khoa học
52 Đánh giá hiệu quả kinh tế của nghề chụp mực tại huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng Phạm Văn Khải và Hoàng Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2014 Thông báo khoa học
53 Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản Tô Văn Phương, Trần Đức Phú và Phan Trọng Huyến Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2014 Thông báo khoa học
54 Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp khai thác đến chất lượng cá ngừ đại dương ở Việt Nam Trần Đức Phú Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1859-4581 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1 2015 Thông báo khoa học
55 Kết quả nghiên cứu thực trạng nghề khai thác thủy sản ven bờ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Tô Văn Phương  Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2015 Thông báo khoa học
56 Giải pháp cấp giấy phép cho tàu cá Việt Nam khai thác tại vùng đánh cá chung, vịnh Bắc Bộ Hoàng Văn Tính và Nguyễn Văn Trung Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2015 Thông báo khoa học
57 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi nghêu giống (Meretrix Lyrata Sowerby, 1851) tại xã đất mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Vũ Đức Hùng, Nguyễn Đức Sĩ và Trần Đức Phú Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2015 Thông báo khoa học
58 Nghiên cứu lựa chọn kết cấu lồng bẫy khai thác ghẹ tại vùng biển Việt Nam Nguyễn Văn Nhuận và Trần Đức Phú Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2015 Thông báo khoa học
59 Giải pháp lựa chọn mô hình hồi quy đơn biến Phaạm Văn Thông Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2015 Nghiên cứu trao đổi
60 Thực trạng nghề lưới rê cố định tầng đáy khai thác cá tại gò nổi và vùng rạn đá dốc thềm lục địa biển miền trung Việt Nam Nguyễn Văn Lung và Phan Trọng Huyến Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2015 Thông báo khoa học
61 Thực trạng hoạt động khai thác hải sản tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Vũ Kế Nghiệp, Phan Trọng Huyến và Trần Đức Phú Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2015 Thông báo khoa học
62 Giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng chà kết hợp rạn nhân tạo tại
huyện Núi Thành, Quảng Nam
Nguyễn Trọng Lương, Trần Đức Phú Nguyễn Quốc Khánh và Tô Văn Phương Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2015 Thông báo khoa học
63 Kết quả nghiên cứu thử nghiệm ngư cụ khai thác mực bằng câu vàng ở tỉnh Bến Tre Hoàng Văn Tính, Nguyễn Như Sơn và Phan Nhật Thanh Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2015 Thông báo khoa học
64 Hiệu quả của mô hình chà kết hợp rạn nhân tạo nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản ven bờ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Nguyễn Trọng Lương, Trần Đức Phú và Nguyễn Phi Uy Vũ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1859-4581 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 12 2015 Thông báo khoa học
65 Kết quả nghiên cứu về thực trạng nghề khai thác cá biển tỉnh Quảng Nam Hoàng Văn Tính, Nguyễn Huỳnh Nam và Nguyễn Như Sơn Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2016 Thông báo khoa học
66 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang Đàm Hải Vân và Nguyễn Đức Sĩ Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2016 Thông báo khoa học
67 Hiệu quả kinh tế nghề lưới kéo ven bờ tại tành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Đặng Thị Phúc Trường, Phạm Văn Thông, Phạm Xuân Thủy và Phạm Thị Thanh Thủy Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2016 Thông báo khoa học
68 Kết quả nghiên cứu xây dựng nội dung khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản Phan Trọng Huyến, Vũ Kế Nghiệp và Nguyễn Thị Hoa Hồng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2016 Thông báo khoa học
69 Nghiên cứu ứng dụng nguồn sáng đèn led tập trung cá trên tàu lưới vây xa bờ ở tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Sĩ Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2016 Thông báo khoa học
70 Nghiên cứu xác định cường lực khai thác bền vững tối đa cho đội tàu khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ Nguyễn Phi Toàn, Hoàng Hoa Hồng và Nguyễn Long Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2016 Thông báo khoa học
71 Nghề nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) ở đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng Nguyễn Lâm Anh Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2016 Nghiên cứu trao đổi
72 Nghiên cứu hoàn thiện vàng câu tầng đáy khai thác mực vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa Trần Đức Phú Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2016 Thông báo khoa học
73 “Evaluate Tuna handlines Technology by Using Japanese Electric Handlines Hauler in Binh Dinh Province” Tran Duc Phu  Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2016 Thông báo khoa học
74 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng nghề lưới kéo ven bờ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Phạm Văn Thông Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2016 Thông báo khoa học
75 Kết quả nghiên cứu về cường lực và sản lượng khai thác hợp lý nguồn lợi thuỷ sản vùng biển vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà Vũ Kế Nghiệp, Phan Trọng Huyến và Trần Đức Phú Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2016 Thông báo khoa học
76 Hiện trạng dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo Phú Quý, Bình Thuận Lại Huy Toản và Nguyễn Đức Sĩ Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2016 Thông báo khoa học
77 Kết quả điều tra thực trạng nghề khai thác thuỷ sản vùng biển ven bờ từ Cửa Lò đến Diễn Châu tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Hoa Hồng, Trần Đức Phú và Nguyễn Văn Lục Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2017 Thông báo khoa học
78 Nghiên cứu cải tiến chuồng lưới nhằm nâng cao năng xuất khai thác cho nghề lưới đăng tỉnh Khánh Hoà Trần Đức Phú và Nguyễn Y Vang Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2017 Thông báo khoa học
79 Nghiên cứu hoàn thiện mẫu lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển khơi tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Trọng Thảo và Vũ Kế Nghiệp Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2017 Thông báo khoa học
80 Ước tính giá trị khai thác hợp lý đối với các nghề khai thác ở vùng biển ven bờ huyện Núi Thành, Quảng Nam Tô Văn Phương Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1859-4581 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 2017 Thông báo khoa học
81 Biến động và phân bố sản lượng tàu thuyền khai thác nghề lưới kéo, lưới vây và lưới rê xa bờ biển Nam bộ giai đoạn 2014-2015 Nguyễn Như Sơn, Tô Văn Phương và Đinh Xuân Hùng Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2017 Thông báo khoa học
82 Một số kết quả nghiên cứu về nghề lưới rê trôi 3 lớp tầng đáy tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Hoàng Văn Tính, Võ Văn Long, Vũ Kế Nghiệp và Nguyễn Như Sơn Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2017 Thông báo khoa học
83 Thực trạng ngư cụ hoạt động khai thác thủy sản tại đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Đức Sĩ và Lê Xuân Tài Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2017 Thông báo khoa học
84 Nghiên cứu sản lượng của các nghề khai thác thủy sản tại đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Đức Sĩ và Lê Xuân Tài Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2017 Thông báo khoa học
85 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng khai thác hải sản vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam và lân cận Nguyễn Trọng Thảo Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2018 Thông báo khoa học
86 Kết quả khảo sát trang bị nguồn sáng và tính toán hệ thống đèn led trên tàu chụp mực 4 tăng gông Nguyễn Như Sơn, Nguyễn Văn Long và Tô Văn Phương Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2018 Thông báo khoa học
87 Research on the fitness between the mesh size and the length of threadfin bream (nemipterus sp.) in stow net fishery Nguyen Trong Luong and Vu Ke Nghiep Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2018 Thông báo khoa học
88 Protect and enhance the resources by using artificial reef at coastal areas in central of Vietnam Pham Viet Tich, Tran Duc Phú, Nguyen Trong Luong and Tran Van Hao Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2018 Thông báo khoa học
89 Assessing on coastal fishing activities and marine resources in Tuy An district, Phu Yen province Tran Duc Phu and To Van Phuong Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2018 Thông báo khoa học
90 Impact of trawling speed on vertical opening of trawl net by modelling method Nguyen Huu Thanh Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2018 Thông báo khoa học
91 Thực trạng nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Nhuận Thủy sản Việt Nam 0866-8043   20 (291) 2018 Thông báo khoa học
92 Đánh giá hiệu quả sử dụng đèn LED trong khai thác thủy sản nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Nhuận Thủy sản Việt Nam 0866-8043   22 (293) 2018 Thông báo khoa học
93 Xác định cường lực và sản lượng khai thác bền vững tối đa nguồn lợi thuỷ sản tại đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận Vũ Kế Nghiệp và Nguyễn Trọng Lương Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2019 Thông báo khoa học
94 Đánh giá khả năng chọn lọc của nghề lưới đáy khai thác tôm rảo (metapenaeus ensis) khi sử dụng đụt lưới mắt lưới hình thoi và tấm lọc mắt lưới hình vuông Nguyễn Trọng Lương và Vũ Kế Nghiệp Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2019 Thông báo khoa học
95 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam Phạm Viết Tích, Trần Đức Phú, Đỗ Văn Thành, Nguyễn Phi Toàn, Nguyễn Đình Phùng và Tô Văn Phương Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 1 2019 Thông báo khoa học
96 Thực trạng triển khai quy định về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Khánh Hòa Tô Văn Phương và Võ Thị Ngọc Huyền Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2019 Thông báo khoa học
97 Hiện trạng khai thác cá ngừ đại dương trên tàu câu tay kết hợp ánh sáng tại Khánh Hòa Nguyễn Trọng Lương và Vũ Kế Nghiệp Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2019 Thông báo khoa học
98 Nghiên cứu ứng dụng máy tạo xung cho nghề câu tay cá ngừ kết hợp ánh sáng Nguyễn Trọng Lương, Vũ Kế Nghiệp và Tô Văn Phương Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2019 Thông báo khoa học
99 Sử dụng các mô hình nghề cá bền vững cho nghề cá ven bờ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Tô Văn Phương Khoa học 1859-2333 Trường Đại học Cần Thơ Tập 55, Số 3B,D 2019 Thông báo khoa học
100 Kết quả nghiên cứu xây dựng giải pháp chuyển đổi nghề lưới kéo của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khai thác thuỷ sản tại vùng biển ven bờ sang nghề nuôi biển Phan Trọng Huyến, Đỗ Đình Minh và Hoàng Văn Tính Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2020 Thông báo khoa học
101 Nghiên cứu thực trạng nghề lưới kéo hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh Đỗ Đình Minh, Hoàng Văn Tính và Phan Trọng Huyến Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 2 2020 Thông báo khoa học
102 Hiện trạng triển khai quản lý giám sát tàu cá khai thác xa bờ tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam Tô Văn Phương và Vũ Kế Nghiệp Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 3 2020 Thông báo khoa học
103 Ảnh hưởng của xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan đến hoạt động ương - nuôi cá tra tại Sóc Trăng Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Nguyễn Lâm Anh và Nguyễn Trọng Lương Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản 1859-2252 Trường Đại học Nha Trang 4 2020 Thông báo khoa học
104 Đánh giá hiệu quả khai thác của đội tàu câu cá ngừ đại dương tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Trọng Lương, Phạm Thị Thanh Thủy và Vũ Kế Nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1859-4581 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 2020 Thông báo khoa học
105 So sánh hiệu quả sản xuất của đội tàu khai thác cá ngừ đại dương tại Khánh Hoà Nguyễn Trọng Lương, Vũ Kế Nghiệp và Phạm Thị Thanh Thuỷ Kinh tế và Phát triển 1859-0012 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 283 2021 Thông báo khoa học

 

In nội dung

CÁC BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC
BÁO CÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ            
TT Tên báo cáo Tác giả, đồng tác giả
(Ghi rõ thứ tự tên của các tác giả trong bài báo)
Tên kỷ yếu Tên hội thảo Thời gian tổ chức hội thảo
(ngày/tháng/năm)
Hội thảo cấp
 (Quốc gia, quốc tế,
 Trường, Bộ môn)
Mã ISBN
kỷ yếu
Nhà  xuất bản Năm
xuất bản
1 Pangasius aquaculture farmer’s perception and adaptation to climate change in the coastal of Mekong Delta, Vietnam  Anh L. Nguyen, Roel H. Bosma,  Johan A.J. Verreth, Sena DeSilva.   Book of abstract The 8th IOC/WESTPAC International Scientific Symposium in Busan, Republic of Korea 28-31/3/2011 Quốc tế   The Korea Ocean Research and Development Institute (KORDI) 2011
2 Impacts of salinity intrusion on suitable pangasius aquaculture locations caused by sea level rise in Mekong delta, Vietnam Anh L. Nguyen, Vinh H. Dang, Roel Bosma, Sena De Silva, Johan Verreth, and Rik Leemans Abstract The 2nd Global Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change “Hunger for Action” 07 - 11 May 2012 Hanoi - Viet Nam 7-11/5/2012 Quốc tế   Kỷ yếu Hội thảo 2012
3 Impacts of saltwater intrusion caused by sea level rise on suitable striped catfish aquaculture locations in coastal provinces of Mekong delta, Vietnam Nguyen Lam Anh, Dang Hoa Vinh, and Roel Bosma Book of abstract International Fisheries Symposium - IFS 2012 6-8/12/2012 Quốc tế   Đại học Cần Thơ 2012
4 Measurement of the status of
young lobsters fishing and
commercial lobster farming
in Nha Trang bay, Khanh Hoa
province, Vietnam
Dang Hoang Xuan Huy and Nguyen Trong Luong Abstracts of papers Meeting challenges in fisheries and equatic resources development `04/12/2012 Quốc tế   National Aquaticn Resources Research And Development Agency  2012
5 Co-managemnent of coastal aquatic resources: a case study of Trao reef marine reserve, Van Ninh district, Khanh Hoa province, Vietnam Nguyen Lam Anh Kỷ yếu Hội thảo Hội thảo quốc tế Việt-Mỹ về sử dụng và bảo vệ nguồn lợi ven bờ 2015 Quốc tế   Trường Đại học Nha Trang 2015
6 Sea  level   rise scenarios impacts on striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) farming in Mekong Delta  and  farmers' perception Nguyen Lam Anh Abstract The 3rd NTU - NTOU joint international Vietnam – Taiwan conference on advanced aquaculture 5-6/4/2016 Quốc tế   Trường Đại học Nha Trang 2016
7 Ranking options for adaptation of  striped catfish farms  Nguyen Lam Anh Abstract Hội nghị NICHE-ACCCU Việt Nam: Chương trình Đào tạo và Nghiên cứu ở Đông Nam Á về Thích ứng vói biến đổi khí hậu 24-26/8/2016 Quốc tế   Học viện Nông nghiệp 2016
8 The technical efficiency in relation to climate change factors  of striped catfish Pangasianodon hypophthalmus farming in the Mekong Delta, Vietnam   Nguyen Lam Anh, Roel Bosma, Johan Verreth, Rik Leemans, Sena De Silva and Alfons Oude Lansink    Book of abstract International Fisheries Symposium - IFS 2016 31/10-2/11/2016 Quốc tế   Đại học Cần Thơ 2016
9 Improving the catchability of snow crab – a study investigating their behaviour in response to artificial lights Khanh Q. Nguyen and Paul D. Winger   International Marine Conservation Congress (IMCC 4) 30/7-3/8/3026 Quốc tế     2016
10 Location, orientation, and economic performance of low-powered LED lights inside snow crab traps in eastern Canada Khanh Q. Nguyen and Paul D. Winger ICES WGFTFB 2018 REPORT ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour 4-8/6/2018 Quốc tế ICES CM 2018/EOSG:12 FAO 2018
11 Effects of artificial light on catch rates in the Barents Sea snow crab trap fishery Khanh Q. Nguyen, Humborstad, O-B., Løkkeborg, S., and Winger, P. D.  ICES WGFTFB 2018 REPORT ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour 4-8/6/2018 Quốc tế ICES CM 2018/EOSG:12 FAO 2018
12 Application of low-powered LED lights in the snow crab fishery: a great potential.  Khanh Q. Nguyen   21st Aldrich conference 23-24/3/2018 Quốc tế   Memorial University 2018
13 Attaining sustainable fishing in Nui Thanh District, Quang Nam Province, Vietnam To Van Phuong   Fisheries Training Program. Reikjavik, Iceland, The United Nations University 2016 Quốc tế     2018
14 Direct and indirect subsidies- Help or hurt? A study from Vietnamese fisheries Thuy Pham, Ola Flaaten, Nghiep Vu, Luong Nguyen and Hung Nguyen Book of abstracts 2018 Biennal conference of the international intitute of fishries ecnomics and trade - adapting a changing world: Challenges and opportunities 16-20/7/2018 Quốc tế   University of Washington 2018
15 Apply polyurethane (PU) technology on fish preservation to improve fish quality onboard. Vu Nhu Tan, Tran Van Hao and Nguyen Ngoc Hanh  UNCTAD, United Nations, 2018.   29/10-9/11/2018 Quốc tế     2018
16 Solutions on alternative livelihood for the near shore fishing fleet in Quang Nam province, Vietnam Vu Nhu Tan, Tran Duc Phu, To Van Phuong and Pham Viet Tich UNCTAD, United Nations, 2018.   29/10-9/11/2018 Quốc tế     2018
17 Seafood traceability opportunity to reach int’l markets: Case of Vietnam tuna products Tran Van Hao and To Van Phuong UNCTAD, United Nations, 2018.     Quốc tế     2018
18 Protect and enhance the resources by using artificial reef at coastal areas in central of Vietnam Tran Van Hao, Tran Duc Phu and Nguyen Trong Luong Harnessing the Potential of the Fisheries Sector for Economic Development in Least Developed Countries First regional training course on harnessing the potential of the fisheries sector 29/10-09/11/2018 Quốc tế   Asia Regional Centre of Excellence for Fisheries Development and Nha Trang University 2019
19 Improving the catch efficiency of the snow crab fishery using luminescent traps Khanh Q. Nguyen   21st Aldrich conference 23-23/3/2019 Quốc tế   Memorial University 2019
20 Toward environment friendly
fisheries in ASEAN
Tran Van Hao Environmental education in fisheries and strategies of regional development The 3rd international TUNASIA conference: Environmental education in fisheries and strategies of regional development 7-8/10/2020 Quốc tế   Trường Đại học Nha Trang 2020

 

 

 

In nội dung

CÁC BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC
BÁO CÁO HỘI THẢO TRONG NƯỚC (QUỐC GIA, TỈNH, TRƯỜNG/VIỆN)
TT Tên báo cáo Tác giả, đồng tác giả
(Ghi rõ thứ tự tên của các tác giả trong bài báo)
Tên kỷ yếu Tên hội thảo Thời gian tổ chức hội thảo
(ngày/tháng/năm)
Hội thảo cấp
 (Quốc gia, quốc tế,
 Trường, Bộ môn)
Mã ISBN
kỷ yếu
Nhà  xuất bản Năm
xuất bản
1 Ước tính trữ lượng và dự báo sản lượng khai thác bền vững dựa vào mô hình trong quản lý nghề cá: Nghiên cứu trường hợp tôm biển bắc (Pandalus borealis  Kroyer, 1838) ở vùng biển Hunafloi, Iceland. Nguyễn Lâm Anh Kỷ yếu Hội thảo Hội thảo môi trường và phát triển bền vững lần 2 Nha Trang – Khánh Hoà `13/07/2012 Tỉnh Khánh Hòa   Sở KH&CN 2012
2 Áp dụng quy định đánh cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định đối với nghề câu cá ngừ đại dương tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Quốc Khánh Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ 3 ViFINET 23-25/3/2012 Quốc gia   Đại học Huế 2012
3 Nghiên cứu cải tiến lồng bẫy để nâng cao hiệu quả đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại tỉnh Ninh Thuận Trần Đức Phú và Nguyễn Trọng Lương Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ 3 ViFINET 23-25/3/2012 Quốc gia   Đại học Huế 2012
4 Thực trạng và giải pháp khai thác tôm hùm giống tại vịnh Nha Trang Nguyễn Văn Nhuận và Nguyễn Trọng Lương Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ 3 ViFINET 23-25/3/2012 Quốc gia   Đại học Huế 2012
5 Hiện trạng nguồn lợi và tình hình khai thác tôm hùm giống ở tỉnh Phú Yên Thái Ngọc Chiến, Trần Văn Hào, Lý Bảo Thành Tuyển tập Hội nghị Quốc tế Biển Đông 2012 – Viện Hải dương học Hội nghị Quốc tế Biển Đông        Viện Hải dương học 2012
6 Đánh giá cường lực khai thác thủy sản nhằm quản lý tốt hơn các khu bảo tồn biển: Trường hợp nghiên cứu ở khu bảo vệ Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Trần Văn Hào Tuyển tập Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ 3 ViFINET 23-25/3/2012 Quốc gia   Đại học Huế 2012
7 Giới thiệu các mô hình chà –
rạn nhân tạo trên thế giới và
thiết kế mô hình chà rạn xây
dựng tại mũi Bàn Than –
Quảng Nam
Nguyễn Trọng Lương Kỷ yếu hội thảo Cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn địa điểm xây dựng chà kết hợp rạn nhân tạo `29/11/2013 Tỉnh Quảng Nam   Sở KH&CN 2013
8 Sự tác động của ngư cụ, phương
pháp khai thác và nguồn sáng
đến đối tượng cá ngừ đại dương trong vùng đánh bắt
Nguyễn Trọng Lương   Giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương cho nghề câu tay kết hợp ánh sáng `05/09/2013 Tỉnh Bình Định   Sở KH&CN 2013
9 Giải pháp khai thác bền vững nguồn lợi tôm hùm giống tại đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa Vũ Như Tân và Trần Văn Dũng. Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ IV ViFINET 6-7/6/2013 Quốc gia   Trường Đại học Nông Lâm TP HCM 2013
10 Ứng dụng công nghệ mới trong khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu cá xa bờ Nguyễn Quốc Khánh và Trần Đức Phú Hội thảo khoa học và công nghệ quốc gia Hội thảo khoa học và công nghệ quốc gia   Quốc gia   Trường Đại học Nha Trang 2014
11 Ứng dụng công nghệ đèn LED cho tàu khai thác xa bờ Nguyễn Quốc Khánh Hội thảo khoa học và công nghệ quốc gia Hội thảo khoa học và công nghệ quốc gia `16/5/2014 Quốc gia   Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 2014
12 Nghiên cứu ứng dụng rạn nhân tạo nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Nguyễn Trọng Lương Kỷ yếu hội thảo  Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa `10/10/2014 Tỉnh Khánh Hòa   Sở KH&CN 2014
13 Giải pháp hạn chế tổn thất chất lượng sản phẩm sau thu hoạch trên tàu lưới kéo xa bờ Nguyễn Trọng Lương Kỷ yếu hội thảo  Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa `10/10/2014 Tỉnh Khánh Hòa   Sở KH&CN 2014
14 Giải pháp hạn chế tổn thất chất lượng sản phẩm sau thu hoạch trên tàu lưới kéo xa bờ tỉnh Cà Mau Nguyễn Trọng Lương Kỷ yếu hội thảo Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp tỉnh Cà Mau 27/09/2016 Tỉnh Cà Mau   Sở NN&PTNT 2016
15 Nghiên cứu xây dựng mô hình chà - rạn nhân tạo nhằm khai thác bền vững và tái tạo nguồn lợi ven bờ tỉnh Quảng Nam Nguyễn Trọng Lương và Phạm Văn Thông Kỷ yếu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam 2006-2015     Tỉnh Quảng Nam   Sở KH&CN 2016
16 Khái quát về tình hình sử dụng nguồn sáng tập trung cá trong khai thác thủy sản ở Việt Nam Nguyễn Trọng Lương Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng đèn LED trong khai thác thủy sản  `03/06/2017 Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam   Viện Hải dương học 2017
17 Trang bị kết hợp đèn LED và Metal halide nhằm tiết kiệm nhiên liệu cho tàu câu mực ven bờ tại Nhật Bản Phạm Khánh Thụy Anh Kỷ yếu hội thảo: Ứng dụng đèn LED trong khai thác thủy sản  Ứng dụng đèn LED trong khai thác thủy sản  `03/06/2017 Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam   Viện Hải dương học 2017
18 Khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Tô Văn Phương Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc Tiểu ban Nguồn lợi thủy sản và kinh tế xã hội 2017 Quốc gia     2017
19 Biến động và phân bố cường lực khai thác nghề lưới kéo, lưới vây và lưới rê xa bờ biển Nam Bộ Nguyễn Như Sơn và Tô Văn Phương Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc Tiểu ban Nguồn lợi thủy sản và kinh tế xã hội 2018 Quốc gia     2017
20 Phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu của nhà trường theo hướng tăng cương sự gắn kết với cộng đồng và doanh nghiệp Đinh Đồng Lưỡng và Tô Văn Phương Hội thảo quốc gia CBPR-2019 Hội thảo quốc gia CBPR-2019 2017 Quốc gia     2017
21 Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ khai thác mực bằng câu vàng tầng đáy vùng ven biển Khánh Hòa Nguyễn Trọng Lương Tuyển tập tóm tắt các kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015     Tỉnh Khánh Hòa   Sở KH&CN 2018
22 Đánh giá tác động của nghề khai thác tôm hùm giống đến cảnh quan môi trường và nguồn lợi thủy sản vịnh Nha Trang Trần Đức Phú Tuyển tập tóm tắt các kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015     Tỉnh Khánh Hòa   Sở KH&CN 2018
23 Nghiên cứu xây dựng rạn nhân tạo tại vịnh Nha Trang nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản Nguyễn Văn Nhuận Tuyển tập tóm tắt các kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015     Tỉnh Khánh Hòa   Sở KH&CN 2018
24 Một số tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng trong khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu đánh bắt xa bờ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Vũ Như Tân, Trần Đức Phú, Nguyễn Trọng Thảo, Phan Xuân Quang Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ 18-19/6/2019 Quốc gia   Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia
2019
25 Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu, công nghệ có thể ứng dụng tại Quảng Nam Vũ Như Tân và Trần Đức Phú, Nguyễn Trọng Thảo, Phạm Khánh Thụy Anh Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp tỉnh Quảng Nam Giải pháp tăng cường
ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống
`'17/5/2019 Tỉnh Quảng Nam   Sở KH&CN 2019
26 Hiệu quả sử dụng hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu Polyurethane (PU) Trần Đức Phú, Vũ Như Tân, Trần Văn Hào, Phạm Khánh Thụy Anh Diễn đàn Khoa học công nghệ Ứng dụng công nghệ khai thác và bảo quản sau thu hoạch trên tàu khai thác hải sản xa bờ 29/11/2019 Bộ NN&PTNT   Tổng cục Thủy sản 2019
27 Tổng quan tình hình và đề xuất các nội dung nghiên cứu, chuyển giao khcn phát triển công nghệ bảo quản sản phẩm trên tàu cá Trần Đức Phú và Nguyễn Trọng Lương Kỷ yếu hội thảo Hội nghị xác định các nhiệm vụ ưu tiên nghiên cứu và phát triển KHCN lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2020-2025 43895 Quốc gia   Cần Thơ 2020
28 Nghiên cứu ứng dụng rạn nhân tạo nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Nguyễn Trọng Lương và Phạm Khánh Thụy Anh Poster Hội thảo câu lạc bộ khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 4-5/12/2020 Quốc gia   Trường Đại học Nha Trang 2020
29 Xây dựng hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu PU và Composite Vũ Như Tân và Nguyễn Ngọc Hạnh   Hội thảo câu lạc bộ khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 4-5/12/2020 Quốc gia   Trường Đại học Nha Trang 2020
30 Thực trạng bảo quản sau thu hoạch sản phẩm khai thác trên tàu cá xa bờ Vũ Như Tân và Phạm Văn Thông   Hội thảo Thực trạng và
định hướng phát triển chế biến thủy sản
`'9/12/2020 Bộ NN&PTNT   Bộ NN&PTNT 2020
31 Ứng dụng vật liệu Polyurethane (PU) và Composite trong xây dựng hầm bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ Vũ Như Tân, Trần Văn Hào và Nguyễn Ngọc Hạnh   Hội thảo Thực trạng và
định hướng phát triển chế biến thủy sản
`'9/12/2020 Bộ NN&PTNT   Bộ NN&PTNT 2020

 

In nội dung

 

CÁC TÀI LIỆU, SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN
TT Tên sách Tác giả
(Ghi rõ tên chủ biên, tên các tác giả như trên bìa sách)
Nhà Xuất bản Mã số ISNB Năm
xuất bản
Ghi chú Nguồn
1 Tránh va trên biển TS. Phan Trọng Huyến Khoa học và Kỹ thuật   2010 Giáo trình Thư viện
2 Quản lý tàu cá ThS. Phạm Văn Thông Trường Đại học Nha Trang   2010 Bài giảng Thư viện
3 Thực hành chế tạo ngư cụ (đan, vá lưới đánh cá) ThS. Hồ Ngọc Điệp Trường Đại học Nha Trang   2010 Bài giảng Thư viện
4 Ứng dụng tin học trong khai thác thủy sản Nguyễn Văn Nhuận Trường Đại học Nha Trang   2010 Bài giảng Thư viện
5 Ứng dụng máy điện - vô tuyến điện vô tuyến điện trong khai thác thủy sản ThS. Vũ Kế Nghiệp Trường Đại học Nha Trang   2010 Bài giảng Thư viện
6 Cơ sở khoa học tính chọn lọc trong khai thác ThS. Nguyễn Phong Hải Trường Đại học Nha Trang   2010 Bài giảng Thư viện
7 Quản lý khai thác thủy sản ThS. Nguyễn Trọng Lương Trường Đại học Nha Trang   2010 Bài giảng Thư viện
8 Phương pháp đánh giá nguồn lợi thủy sản ThS. Nguyễn Lâm Anh Trường Đại học Nha Trang   2011 Bài giảng Thư viện
9 Vật liệu và công nghệ chế tạo ngư cụ ThS. Nguyễn Trọng Thảo Trường Đại học Nha Trang   2011 Bài giảng Thư viện
10 Quản lý tổng hợp vùng ven biển Nguyễn Lâm Anh, Trần Văn Phước và Nguyễn Trọng Lương Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD)   2011 Tài liệu tham khảo Thư viện
11 Xếp dỡ hàng hóa trên tàu hàng TS. Trần Đức Phú  Trường Đại học Nha Trang   2011 Bài giảng Thư viện
12 Quản lý cảng cá ThS. Phạm Văn Thông Trường Đại học Nha Trang   2011 Bài giảng Thư viện
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học TS. Hoàng Hoa Hồng Trường Đại học Nha Trang   2011 Bài giảng Thư viện
14 Thiên văn hàng hải TS. Nguyễn Đức Sĩ Trường Đại học Nha Trang   2011 Bài giảng Thư viện
15 Kinh tế hàng hải TS. Trần Đức Phú Trường Đại học Nha Trang   2012 Bài giảng Thư viện
16 Sổ tay hiệu chỉnh la bàn từ Biên dịch: ThS. Trần Đức Lượng Trường Đại học Nha Trang   2012 Tài liệu tham khảo Thư viện
17 Công tác khuyến ngư TS. Hoàng Văn Tính Trường Đại học Nha Trang   2012 Bài giảng Thư viện
18 Quản lý nhà nước tại cảng biển ThS. Nguyễn Quốc Khánh và Vũ Như Tân Trường Đại học Nha Trang   2012 Bài giảng Thư viện
19 Kỹ thuật sử dụng máy hàng hải cho tàu cá Bộ tranh lật, tài liệu giáo trình tập huấn khuyến khuyến nông:
KS. Vũ Như Tân và TS. Trần Đức Phú
Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia   2012 Tài liệu tập huấn Tác giả cung cấp
20 Dynamic production model for shrimp stock assessment: A case study of northern shrimp (Pandalus borealis) in Húnaflói, Icelandic waters. Lam Anh Nguyen, Hreidar Valtysson LAP-Lambert Academic Publishing 978-3-659-11564-6 2012   Tác giả cung cấp
21 Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Lung (chủ biên), TS. Hoàng Văn Tính, TS. Trần Đức Phú, ThS. Vũ Duyên Hải, ThS. Nguyễn Phi Toàn Nông nghiệp 893-521-72-2496-8 2012 Tài liệu tham khảo Thư viện
22 Điện tử công suất Nguyễn Ngọc Hạnh Trường Đại học Nha Trang   2012 Bài giảng Thư viện
23 Khuyến nghị an toàn cho tàu cá có boong dài dưới 12 mét và tàu cá không có boong (FAO/ILO/IMO) Biên dịch: Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Quốc Khánh Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC)    2013 Tài liệu tham khảo Thư viện
24 An toàn cho người và tàu cá TS. Nguyễn Đức Sĩ Trường Đại học Nha Trang   2013 Bài giảng Thư viện
25 Máy điện - vô tuyến điện hàng hải Vũ Như Tân Trường Đại học Nha Trang   2014 Bài giảng Thư viện
26 Quản lý khai thác thủy sản TS. Hoàng Văn Tính (chủ biên), ThS. Nguyễn Trọng Lương, ThS. Tô Văn Phương Trường Đại học Nha Trang   2014 Giáo trình Norad tài trợ
27 Quản lý cảng cá TS. Trần Đức Phú (chủ biên), ThS. Nguyễn Trọng Thảo và ThS. Nguyễn Quốc Khánh Trường Đại học Nha Trang   2014 Giáo trình Norad tài trợ
28 Thanh tra thủy sản TS. Trần Đức Phú (chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Nhuận và Nguyễn Y Vang Trường Đại học Nha Trang   2014 Giáo trình Norad tài trợ
29 Địa lý kinh tế nghề cá TS. Nguyễn Đức Sĩ, ThS. Nguyễn Duy Toàn và Vũ Như Tân Trường Đại học Nha Trang   2014 Giáo trình Norad tài trợ
30 Luật biển và pháp luật hàng hải ThS. Nguyễn Quốc Khánh Trường Đại học Nha Trang   2015 Bài giảng Thư viện
31 Kỹ thuật khai thác hải sản bằng nghề lồng bẫy Trần Đức Phú, Nguyễn Trọng Thảo và Nguyễn Văn Nhuận  Khoa học và kỹ thuật 978-604-6704980 2015 Giáo trình Thư viện
32 Hướng dẫn thực hành chế tạo ngư cụ ThS. Hồ Ngọc Điệp Trường Đại học Nha Trang   2015 Tài liệu tham khảo Tác giả cung cấp
33 Quản lý, đồng quản lý hay không quản lý? Biên dịch: ThS. Nguyễn Văn Nhuận và ThS. Phạm Khánh Thuỵ Anh     2015 Tài liệu tham khảo Tác giả cung cấp
34 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong khai thác thủy sản ThS. Phạm Văn Thông Trường Đại học Nha Trang   2016 Bài giảng Thư viện
35 Quản lý hậu cần nghề cá ThS. Phạm Văn Thông Trường Đại học Nha Trang   2016 Bài giảng Thư viện
36 Khai thác hải sản bằng nghề lưới vây TS. Trần Đức Phú (chủ biên), ThS. Nguyễn Trọng Thảo, ThS. Nguyễn Trọng Lương, ThS. Vũ Kế Nghiệp Khoa học và Kỹ thuật 978-604-67-0754-7 2016 Giáo trình Thư viện
37 Thuật ngữ thông tin giao tiếp trong hàng hải theo tiêu chuẩn IMO Tài liệu biên dịch:
ThS. Trần Đức Lượng (chủ biên) và
ThS. Vũ Như Tân 
Trường Đại học Nha Trang   2016 Tài liệu tham khảo Thư viện
38 Quy hoạch và chính sách nghề cá TS. Trần Đức Phú và TS. Tô Văn Phương Trường Đại học Nha Trang   2016 Bài giảng Thư viện
39 Nghề câu vàng khai thác mực Hoàng Văn Tính (chủ biên), Nguyễn Trọng Lương, Vũ Kế Nghiệp, Phạm Văn Thông Nông nghiệp 978-604-60-2532-0 2017 Tài liệu tham khảo Thư viện
40 Phương pháp nghiên cứu khoa học ThS. Phạm Văn Thông Trường Đại học Nha Trang   2017 Bài giảng Thư viện
41 Đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác ThS. Nguyễn Trọng Thảo Trường Đại học Nha Trang   2017 Bài giảng Thư viện
42 Khai thác Thủy sản ThS. Nguyễn Trọng Thảo Trường Đại học Nha Trang   2017 Bài giảng Thư viện
43 Nghề cá bền vững ThS. Nguyễn Trọng Thảo và ThS. Trần Văn Hào Trường Đại học Nha Trang   2018 Bài giảng Thư viện
44 Hướng dẫn giảm sản phẩm không chủ đích trong nghề lưới kéo tôm Nhiệt đới/A Guide to Bycatch Reduction in Tropical Shrimp -Trawl Fisheries Biên dịch: ThS. Nguyễn Hữu Thanh Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) 978-92-5-105674-5 2018 Tài liệu tham khảo Thư viện
45 Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản TS. Tô Văn Phương (chủ biên), TS. Phan Trọng Huyến Nông nghiệp 978-604-60-3002-7 2019 Tài liệu tham khảo Thư viện
46 Hàng hải cơ bản cho nghề cá ThS. Trần Đức Lượng Trường Đại học Nha Trang   2020 Bài giảng Thư viện
47 Hàng hải địa văn ThS. Trần Đức Lượng Trường Đại học Nha Trang   2020 Bài giảng Thư viện
48 Quản lý nghề cá: Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và hệ thống giám sát tàu khai thác thủy sản trên biển Tô Văn Phương (chủ biên), Lê Văn Bích, Nguyễn Hữu Chỉnh, Lưu Hải Hưng Nông nghiệp 978-604-60-3002-7 2021 Tài liệu tham khảo Tác giả cung cấp
49 Nghề lưới rê hỗn hợp ThS. Nguyễn Trọng Thảo (chủ biên), TS. Vũ Kế Nghiệp, TS. Nguyễn Trọng Lương Nông nghiệp 978-604-60-3317-2 2021 Tài liệu tham khảo Thư viện

 

In nội dung