Search

Chi bộ Viện

Chi bộ Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản (Tiền thân là Chi bộ Khoa Khai thác Thủy sản) là hạt nhân chính trị của Viện có chức năng lãnh đạo toàn thể Đảng viên, thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Nhà trường, Viện; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Chi bộ và Viện ngày càng vững mạnh.

Chi bộ Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang.

Chi bộ hiện có 13 đảng viên (trong đó có 12 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị), tuổi đời bình quân của đảng viên là 335; Đảng viên có tuổi đời cao nhất là 59 tuổi, thấp nhất là 21 tuổi.

Trong nhiệm kỳ chi bộ 2022 - 2025, mặc dù tình hình thế giới đang có nhiều biến động, nhưng tình hình chính trị, kinh tế xã hội nước ta vẫn luôn ổn định và phát triển. Cán bộ đảng viên và viên chức trong đơn vị luôn giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, mọi người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Qua nhiều năm, chi bộ đạt được danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đại hội chi bộ Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thuỷ sản nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra vào ngày 23/10/2022, Đại hội đã bầu ra BCH chi ủy gồm 03 đồng chí:

Đ/c Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư

Đ/c Nguyễn Trọng Lương – Phó Bí thư

Đ/c Phạm Khánh Thuỵ Anh – Chi uỷ viên

 

Chi bộ Viện LH&CN Khai thác Thủy sản, nhiệm kỳ 2022-2025

 

BCH Chi bộ Viện

 

BCH CHI UỶ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THUỶ SẢN
NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Họ và tên

Chức vụ

Năm kết nạp

Chính thức

Nguyễn Văn Nhuận

Bí thư

2012

27/04/2013

Nguyễn Trọng Lương

Phó Bí thư

2011

24/11/2012

Phạm Khánh Thuỵ Anh

Chi uỷ viên

2011

24/09/2012

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THUỶ SẢN
NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Họ và tên

Ngày sinh

Kết nạp

Chính thức

Nguyễn Văn Nhuận

04/01/1982

27/4/2012

27/04/2013

Nguyễn Trọng Lương

10/05/1980

24/11/2011

24/11/2012

Phạm Khánh Thuỵ Anh

15/09/1988

24/09/2011

24/9/2012

Trần Đức Phú

20/02/1964

20/07/1984

20/7/1985

Phạm Văn Thông

19/08/1982

29/02/2004

28/02/2005

Trần Văn Hào

25/08/1984

07/9/2008

07/9/2009 

Nguyễn Ngọc Hạnh

16/07/1970

15/9/2012

15/9/2013

Nguyễn Thị Nghiêm Thuỳ

09/03/1995

02/6/2015

02/6/2016 

Nguyễn Hữu Thanh

04/08/1991

28/02/2019

28/02/2020 

Ngô Thị Thanh Thảo

30/08/1987

31/5/2019

31/5/2020 

Nguyễn Viết Hùng

05/03/1989

22/9/2022

22/9/2023

Nguyễn Trọng Thái

20/10/1990

22/9/2022

22/9/2023

Mai Diễm Quỳnh

11/08/2002

11/7/2023

 

Lã Thúy Anh

11/05/2003

09/12/2023

 
Nguyễn Thị Thùy Hân 03/06/2003 09/12/2023  

 

 

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ

VIỆN KH&CN KHAI THÁC THỦY SẢN

NHIỆM KỲ 2022 - 2025

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Khánh Hòa, ngày  23  tháng 10  năm 2022

 

                                                                          

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN KH&CN KHAI THÁC THỦY SẢN

NHIỆM KỲ 2022 - 2025

 

Đại hội Chi bộ Viện KH&CN Khai thác Thủy sản nhiệm kỳ 2022 - 2025 tổ chức ngày 23/10/2020 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Đại hội có mặt 13 đảng viên trên tổng số 13 đảng viên được triệu tập.

Sau khi nghe báo cáo chính trị do Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày, nghe báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2022, qua thảo luận, Đại hội thống nhất

QUYẾT NGHỊ

 1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình nhiệm vụ kết quả đạt được nhiệm kỳ 2020 - 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 2022 - 2025:
 2. Công tác đào tạo và sinh viên, công tác đảm bảo chất lượng

-  Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng

- Thu hút sinh viên đầu vào, mỗi năm có ít nhất 01 lớp Khai thác thủy sản, 01 lớp Quản lý thủy sản; tuyển sinh 01 lớp cao học ngành Khai thác thủy sản hoặc Quản lý thủy sản; tuyển sinh từ 1- 2 NCS.

 1. Công tác khoa học công nghệ

- Duy trì thực hiện hàng năm có từ 1 - 3 đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp Bộ, có từ 3- 5 bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín.

- Đảm bảo về chất lượng nghiên cứu.

 1. Công tác Tổ chức - cán bộ

- Tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho các bộ môn đảm bảo công tác đào tạo và NCKH.

 1. Công tác hợp tác đối ngoại, công tác phục vụ cộng đồng

- Tăng cường công tác hợp tác đối ngoại, mở rộng đối tượng hợp tác nhằm thu hút nguồn lực phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 1. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết bị, máy móc hiện có trong công tác đào tạo và NCKH.

- Đề xuất Nhà trường trang bị thêm một số máy móc thiết bị cần thiết phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học

 1. Công tác xây dựng đảng

- Giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên của chi bộ, không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Đảng, của Nhà nước.

- Chi bộ đạt danh hiệu là chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách HTNV, có ít nhất 80% đảng viên HTTNV.

- Lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể có biện pháp cụ thể để tuyên truyền vận động mọi người tự giác tham gia các hoạt động tập thể trong đó mỗi đảng viên phải là hạt nhân quan trọng.

- Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ.

 1. Công tác đoàn thể, vận động và chăm lo đời sống CBVC

- Giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho toàn thể cán bộ trong Viện, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên phát huy vai trò chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động đoàn thể.

 1. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, gắn học tập với thực tiễn công việc của bản thân cán bộ.

 1. Công tác phát triển Đảng

-  Tăng cường công tác phát triển đảng trong quần chúng cán bộ và sinh viên của Viện, trong toàn nhiệm kỳ kết nạp 04 sinh viên, 01 cán bộ (mỗi năm có từ 2-3 đ/c được kết nạp đảng)

 1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Chi ủy Chi bộ Viện KH&CN Khai thác Thủy sản

III. Thông qua kết quả bầu cử Chi ủy Chi bộ KH&CN Khai thác Thủy sản nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm các đồng chí:

 1. Đ/c Phạm Khánh Thụy Anh
 2. Đ/c Nguyễn Trọng Lương
 3. Đ/c Nguyễn Văn Nhuận
 4. Giao Chi ủy, nhiệm kỳ 2022 - 2025 tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể, của quần chúng và đảng viên, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội; căn cứ Nghị quyết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ và viên chức tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 50 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2022

                                                                          ĐẠI HỘI CHI BỘ

                                                   VIỆN KH&CN KHAI THÁC THỦY SẢN