Search

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tổ/Bộ môn

1

Nguyễn Văn Nhuận

Chủ tịch CĐ

Bộ môn Khai thác Thủy sản

2

Nguyễn Viết Hùng

Phó chủ tịch CĐ

Bộ môn Khai thác thủy sản

3

Ngô Thị Thanh Thảo

Ủy viên

Bộ môn Khai thác Thủy sản

4

Trần Đức Phú

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

5

Nguyễn Lâm Anh

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

6

Trần Văn Hào

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

7

Phạm Khánh Thụy Anh

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

8

Nguyễn Thị Nghiêm Thùy

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

9

Nguyễn Quốc Khánh

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

10

Nguyễn Ngọc Hạnh

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

11

Nguyễn Trọng Lương

Công đoàn viên

Bộ môn Khai thác Thủy sản

12

Phạm Văn Thông

Công đoàn viên

Bộ môn Khai thác Thủy sản

13

Nguyễn Hữu Thanh

Công đoàn viên

Bộ môn Khai thác Thủy sản

14

Nguyễn Thị Hồng Vân

Công đoàn viên

Văn phòng

15

Hồ Thị Bình

Công đoàn viên

Văn phòng

16

Lê Duy Khánh

Công đoàn viên

Văn phòng