Search

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

1

Vũ Như Tân

Chủ tịch CĐ

Bộ môn Hàng Hải

2

Nguyễn Viết Hùng

Phó chủ tịch CĐ

Bộ môn Hàng Hải

3

Ngô Thị Thanh Thảo

Ủy viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

4

Trần Đức Phú

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

5

Nguyễn Lâm Anh

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

6

Trần Văn Hào

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

7

Phạm Khánh Thụy Anh

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

8

Nguyễn Thị Nghiêm Thùy

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

9

Nguyễn Quốc Khánh

Công đoàn viên

Bộ môn Quản lý Thủy sản

10

Nguyễn Văn Nhuận

Công đoàn viên

Bộ môn Khai thác Thủy sản

11

Nguyễn Trọng Lương

Công đoàn viên

Bộ môn Khai thác Thủy sản

12

Phạm Văn Thông

Công đoàn viên

Bộ môn Khai thác Thủy sản

13

Nguyễn Hữu Thanh

Công đoàn viên

Bộ môn Khai thác Thủy sản

14

Nguyễn Ngọc Hạnh

Công đoàn viên

Bộ môn Hàng Hải

15

Nguyễn Y Vang

Công đoàn viên

Bộ môn Hàng Hải

16

Nguyễn Thị Hồng Vân

Công đoàn viên

Văn phòng

17

Hồ Thị Bình

Công đoàn viên

Văn phòng

18

Trần Thị Hảo

Công đoàn viên

Văn phòng

19

Nguyễn Trọng Thái

Công đoàn viên

Văn phòng

20

Lê Duy Khánh

Công đoàn viên

Văn phòng

21

Võ Đình Thi

Công đoàn viên

Văn phòng

22

Ngô Thế Quyền

Công đoàn viên

Văn phòng