Search

Giới thiệu bộ môn Hàng hải

Thông tin chung 

          Bộ môn Hàng hải được tách ra từ bộ môn Khai thác - Hàng hải của Khoa Khai thác Thuỷ sản (nay là Viện Khoa học và công nghệ Khai thác thủy sản) và chính thức được thành lập từ tháng 10 năm 1998.

         Nhân sự của bộ môn gồm có 5 cán bộ viên chức, trong đó có 4 giảng viên làm công tác giảng dạy chuyên môn, 1 cán bộ quản lý phòng thí nghiệm thực hành. Trong đó có 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ (có 2 cán bộ đang làm Nghiên cứu sinh trong nước và tại Canada). Đội ngũ cán bộ bộ môn là những người có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có nhiều tâm huyết với nghề nghiệp.

Chức năng, nhiệm vụ 

        Bộ môn Hàng hải có nhiệm vụ đào tạo sinh viên đáp ứng nhu cầu sản xuất xã hội, có đủ trình độ chuyên môn và năng lực để đảm nhận các công việc của thuyền trưởng, sĩ quan hàng hải trên tàu vận tải biển, tàu đánh cá xa bờ; cán bộ quản lý cảng biển và cảng cá; cán bộ quản lý tàu thuyền; giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp nghề cá; nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu; cán bộ quản lý tại các Sở, Ban ngành Thủy sản, Cơ quan bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản..

       Ngoài ra, còn tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khai thác hàng hải. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành hàng hải trong cả nước nói chung, và khu vực Nam Trung Bộ nói riêng. Nhằm góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập các ngành kinh tế biển nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hệ thống mô phỏng Điều động tàu 

Thực hành Điều động tàu trên Hệ thống Mô phỏng 

Sinh viên tác nghiệp Hải đồ