Các Đề tài & Dự án

CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC ĐÃ CHỦ TRÌ
(Tính đến tháng 10 năm 2023)
TT Tên đề tài, dự án
(Ghi rõ tên đề tài, dự án)
Chủ nhiệm đề tài, dự án
(Ghi rõ học hàm, học vị)
Thư ký đề tài, dự án Thành viên tham gia đề tài  Cơ quan chủ trì Cấp quản lý
(Ghi rõ bộ/ địa phương, cơ sở chủ quản)
Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nguồn lợi thủy sản của nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Khánh Hòa TS. Trần Đức Phú Nguyễn Trọng Lương Phan Trọng Huyến,  Nguyễn Đức Sĩ, Nguyễn Phong Hải, Phan Xuân Quang, Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Y Vang Trường ĐH Nha Trang Dự án NORAD 2009 2010
2 Dự án: Hỗ trợ tiếp nhận công nghệ khai thác hải sản bằng lồng bẫy cải tiến cho ngư dân tại Khu Kinh tế Dung Quất và vùng ven. ThS. Nguyễn Trọng Thảo Nguyễn Minh Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Trọng Lương Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Dung Quất Tỉnh Quảng Ngãi 2009 2011
3 Đề tài: Nghiên cứu cải tiến lồng, bẫy truyền thống tại Ninh Thuận để nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản TS. Trần Đức Phú Nguyễn Trọng Lương Phạm Văn Thông, Nguyễn Y Vang, Nguyễn Trọng Thảo, Nguyễn Đức Sĩ, Nguyễn Văn Nhuận, Phan Trọng Huyến, Phan Xuân Quang Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Ninh Thuận 2010 2011
4 Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thiết bị lọc cá bằng lưới có mắt lưới hình vuông ở đụt lưới kéo đáy ven bờ thành phố Nha Trang TS. Hoàng Hoa Hồng Nguyễn Phong Hải Nguyễn Trọng Lương Trường ĐH Nha Trang Bộ GD&ĐT 2010 2011
5 Regional Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast Asia - Viet Nam.  TS. Trần Đức Phú Nguyễn Quốc Khánh Phạm Văn Thông,  Nguyễn Trọng Thảo, Nguyễn Quốc Khánh, Hồ Ngọc Điệp FAO FAO-Vietnam 2010 2011
6 Dự án SXTN: Hoàn thiện quy trình công nghệ khai thác ghẹ (thuộc họ portunidae) bằng nghề lồng bẫy ở vùng biển Việt Nam TS. Trần Đức Phú Nguyễn Trọng Lương Hồ Ngọc Điệp, Nguyễn Trọng Thảo, Nguyễn Văn Nhuận, Phan Xuân Quang, Phạm Văn Thông Trường ĐH Nha Trang Bộ GD&ĐT 2011 2013
7 Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bãi cá nhân tạo tại Ninh Thuận nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản ThS. Nguyễn Trọng Lương Nguyễn Văn Nhuận Trần Đức Phú, Nguyễn Y Vang, Nguyễn Trọng Thảo, Phạm Văn Thông, Phan Xuân Quang, Nguyễn Đức Sĩ, Nguyễn Kim Long, Nguyễn Văn Lục Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Ninh Thuận 2011 2013
8 Dự án: Điều tra thực trạng bảo quản sau thu hoạch sản phẩm khai thác trên tàu cá xa bờ và đề xuất giải pháp TS. Trần Đức Phú Nguyễn Đức Sĩ Hoàng Văn Tính, Nguyễn Trọng Thảo, Phan Trọng Huyến, Nguyễn Duy Toàn, Hồ Ngọc Điệp, Phan Xuân Quang, Đặng Xuân Phương, Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Văn Thông, Nguyễn Trọng Lương, Tô Văn Phương, Nguyễn Văn Nhuận, Vũ Như Tân, Nguyễn Y Vang Trường ĐH Nha Trang Bộ NN&PTNT 2012 2013
9 Đề tài: Đánh giá tác động của nghề khai thác tôm hùm giống đến cảnh quan môi trường và nguồn lợi thủy sản vịnh Nha Trang  TS. Trần Đức Phú Nguyễn Văn Nhuận Nguyễn Trọng Lương, Phạm Văn Thông, Nguyễn Y Vang, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Văn Hào, Vũ Như Tân Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa 2012 2013
10 Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010 (Nghề lồng bẫy khai thác ghẹ và nghề câu vàng khai thác mực). TS. Trần Đức Phú Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Đức Sĩ, Nguyễn Trọng Thảo, Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Y Vang Viện KH&CNKTTS Tỉnh Quảng Ninh 2012 2013
11 Đề tài: Khảo sát và đề xuất giải pháp cải tiến nghề lưới Đăng Nha Trang, Khánh Hoà ThS. Nguyễn Y Vang     Viện KH&CNKTTS Trường ĐH Nha Trang 2012 2013
12 Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm ngư cụ khai thác mực bằng câu vàng TS. Hoàng Văn Tính Nguyễn Trọng Lương Vũ Kế Nghiệp, Nguyễn Duy Toàn, Nguyễn Đức Sĩ, Phan Nhật Thanh, Nguyễn Hải Bằng, Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Như Sơn, Nguyễn Văn Bình Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Bến Tre 2013 2015
13 Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình chà - rạn nhân tạo nhằm khai thác bền vững và bảo vệ NLTS ven bờ tỉnh Quảng Nam ThS. Nguyễn Trọng Lương Nguyễn Y Vang Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Y Vang, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Trọng Thảo, Nguyễn Đức Sĩ, Tô Văn Phương, Trần Quang Kiến, Trần Văn Trường, Nguyễn Văn Vũ Viện KH&CNKTTS Tỉnh Quảng Nam 2013 2015
14 Dự án SXTN: Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ nghề lưới rê hỗn hợp cho đội tàu lưới rê khơi tỉnh Khánh Hòa  ThS. Nguyễn Trọng Thảo Phạm Hồng Mạnh Nguyễn Y Vang, Nguyễn Đức Sĩ, Nguyễn Duy Toàn, Hồ Ngọc Điệp, Phan Xuân Quang, Vũ Kế Nghiệp Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa 2013 2014
15 Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Ninh Thuận. ThS. Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Trọng Lương Nguyễn Đức Sĩ, Phan Xuân Quang, Nguyễn Đức Sĩ, Hồ Ngọc Điệp, Nguyễn Y Vang, Vũ Như Tân, Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Kim Long, Bùi Thúc Minh Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Ninh Thuận 2013 2014
16 Đề tài: Nghiên cứu hỗ trợ chuyển giao nghề lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển khơi tỉnh Quảng Nam ThS. Nguyễn Trọng Thảo Nguyễn Y Vang Trần Đức Phú, Nguyễn Đức Sĩ, Nguyễn Duy Toàn, Vũ Kế Nghiệp, Phạm Hồng Mạnh, Hồ Ngọc Điệp, Võ Văn Long, Trần Quang Kiến Viện KH&CNKTTS Tỉnh Quảng Nam 2013 2015
17 Đề tài: Nghiên cứu xây dựng rạn nhân tạo tại vịnh Nha Trang nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ThS. Nguyễn Văn Nhuận Vũ Như Tân Nguyễn Quốc Khánh, Trần Đức Phú, Hoàng Văn Tính, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Y Vang, Vũ Như Tân, Trần Văn Hào Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa 2013 2015
18 Fisheries management and marine conservation within a changing ecosystem context – National traceability practices in Vietnam ThS. Nguyễn Quốc Khánh   Nguyễn Quốc Khánh, Trần Văn Hào FAO FAO  2014 2014
19 Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng nghề câu vàng khai thác mực tầng đáy ở tỉnh Quảng Nam TS. Hoàng Văn Tính Nguyễn Y Vang Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Như Sơn, Nguyễn Văn Nhuận, Vũ Kế Nghiệp, Bùi Quang Thỉnh, Phạm Văn Thông, Trần Văn Trường, Nguyễn Huỳnh Nam Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Quảng Nam 2014 2015
20 Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điện Mặt trời trên tàu lưới vây tỉnh Quảng Nam TS. Nguyễn Đức Sĩ Nguyễn Quốc Khánh Trần Tiến Phức, Phan Xuân Quang, Hồ Ngọc Điệp, Nguyễn Y Vang, Vũ Như Tân, Bùi Thúc Minh, Trần Quang Kiến, Trần Văn Trường Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Quảng Nam 2014 2016
21 Dự án SXTN: Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ khai thác mực bằng câu vàng tầng đáy vùng ven biển Khánh Hòa ThS. Nguyễn Trọng Lương Nguyễn Y Vang Trần Đức Phú, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Văn Nhuận, Hồ Ngọc Điệp, Phạm Văn Thông, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Viết Hùng Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa 2014 2015
22 Dự án SXTN: Hoàn thiện quy trình sản xuất hệ thống lưới đăng khai thác cá thu ở vùng biển Khánh Hòa TS. Trần Đức Phú Nguyễn Y Vang Trần Đức Phú, Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Viết Hùng, Vũ Như Tân, Nguyễn Y Vang, Nguyễn Hữu Thanh, Hồ Ngọc Điệp, Phạm Văn Thông Trường ĐH Nha Trang Bộ GD&ĐT 2015 2016
23 Dự án: Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu Polyurethane (PU) ở tỉnh Sóc Trăng  TS. Trần Đức Phú Nguyễn Văn Thìn Phan Xuân Quang; Nguyễn Trọng Lương; Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Văn Nhuận, Tô Minh Triều, Trịnh Lợi An, Nguyễn Đức Hạnh, Phan Thị Tú Anh Viện KH&CNKTTS Tỉnh Sóc Trăng 2015 2017
24 Dự án: Xây dựng mô hình sơ chế kết hợp sử dụng hầm ngâm hạ nhiệt nhanh và bảo quản trên các tàu khai thác hải sản xa bờ. ThS. Phan Xuân Quang   Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Viết Hùng, Vũ Như Tân, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Y Vang, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Bão Tố Viện KH&CNKTTS Bộ NN&PTNT 2015 2017
25 Thiết kế lưới rê hỗn hợp cải tiến khai thác vùng biển khơi tỉnh Bình Định ThS. Nguyễn Trọng Thảo   Nguyễn Hữu Thanh Chi cục thủy sản Bình Định Trường ĐH Nha Trang 2015 2015
26 Thiết kế lưới vây kết hợp ánh sáng – chà nhân tạo khai thác vùng biển khơi tỉnh Bình Định ThS. Nguyễn Trọng Thảo   Nguyễn Hữu Thanh Chi cục thủy sản Bình Định Trường ĐH Nha Trang 2015 2015
27 Thiết kế lưới vây khai thác vùng biển khơi tỉnh Bình Định ThS. Nguyễn Trọng Thảo   Nguyễn Hữu Thanh Chi cục thủy sản Bình Định Trường ĐH Nha Trang 2015 2015
28 Thiết kế lưới chụp khai thác ở vùng biển khơi tỉnh Bình Định ThS. Nguyễn Trọng Thảo   Nguyễn Hữu Thanh Chi cục thủy sản Bình Định Trường ĐH Nha Trang 2015 2015
29 Đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam và lân cận. TS. Trần Đức Phú Nguyễn Trọng Lương Phạm Viết Tích, Nguyễn Văn Nhuận, Vũ Như Tân, Nguyễn Đức Sĩ, Trần Văn Hào, Trần Văn Cường, Tô Văn Phương, Hoàng Từ Nhân Trường ĐH Nha Trang Cấp Nhà nước 2016 2019
30 Đề tài: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và câu nghệ bảo quản cá ngừ) TS. Nguyễn Trọng Lương Nguyễn Y Vang Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hào, Nguyễn Hữu Thanh, Đồng Quang Hồng, Nguyễn Văn Nhuận, Vũ Kế Nghiệp, Tô Văn Phương Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa 2017 2020
31 Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Khánh Hòa ThS. Nguyễn Văn Nhuận Vũ Như Tân Nguyễn Y Vang, Nguyễn Đức Sĩ, Trần Tiến Phức, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Viết Hùng Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa 2017 2018
32 Đề tài: Đánh giá sức tải trong khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun đối với hoạt động du lịch ThS. Nguyễn Văn Nhuận Vũ Như Tân Nguyễn Văn Lục Viện KH&CNKTTS Tp Nha Trang 2017 2018
33 Dự án: Quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh Nha Trang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 ThS. Nguyễn Văn Nhuận Vũ Như Tân Trần Đức Phú, Nguyễn Lâm Anh, Vũ Như Tân, Nguyễn Văn Lục Viện KH&CNKTTS Phòng Kinh tế - TP Nha Trang 2018 2019
34 Dự án: Sắp xếp, giao mặt nước nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên địa bàn thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên ThS. Nguyễn Văn Nhuận   Nguyễn Hữu Thanh, Trần Đức Phú, Võ Đình Thi, Vũ Tiến Bình Viện KH&CNKTTS   2018 2019
35 Tư vấn lập Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 ThS. Nguyễn Văn Nhuận   Trần Đức Phú, Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Văn Lục Trường ĐH Nha Trang Chi cục Thủy sản Quảng Bình 2018 2018
36 Dự án: Ứng dụng giải pháp công nghệ mới về khai thác và bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của đội tàu khai thác hải sản xa bờ ThS. Vũ Như Tân   ThS. Nguyễn Văn Nhuận, ThS. Phan Xuân Quang, ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh, ThS. Nguyễn Hữu Thanh, ThS. Nguyễn Viết Hùng, ThS. Trần Văn Hào, KS. Lê Duy Khánh Viện KH&CNKTTS Bộ NN&PTNT 2018 2020
37 Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ VMS trong công tác quản lý tàu thuyền khai thác thủy sản tỉnh Khánh Hòa TS. Tô Văn Phương Nguyễn Văn Hân Phí Công Thuyên Viện KH&CNKTTS Trường ĐH Nha Trang 2018 2019
38 Tư vấn độc lập về "Việc sử dụng và hiệu quả của lưỡi câu dạng chữ C (The Using and Effectiveness of C-Hooks)" cho WWF-Việt Nam. ThS. Nguyễn Hữu Thanh     Viện KH&CNKTTS WWF-Việt Nam 2019 2019
39 Dự án: Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Vật liệu ngư cụ - Yêu cầu chất lượng. ThS. Nguyễn Hữu Thanh ThS. Phạm Văn Thông Vũ Như Tân, Trần Văn Hào, Nguyễn Viết Hùng, Lê Trần Anh Tuấn, Vũ Tiến Bình Trường ĐH Nha Trang Bộ NN&PTNT 2019 2020
40 Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất hệ thống giám sát tàu cá VMS khai thác xa bờ tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam TS. Tô Văn Phương Vũ Như Tân Vũ Kế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Hữu Thanh, Trần Văn Hào Trường ĐH Nha Trang Bộ GD&ĐT 2019 2021
41 Đề án “Khai thác mặt nước đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2030”,  ThS. Nguyễn Văn Nhuận   Trần Đức Phú, Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Văn Lục, Võ Đình Thi, Vũ Tiến Bình Viện KH&CNKTTS Huyện Phú Lộc - TT Huế 2019 2020
42 Dự án: Đánh giá tiền khả thi “Chương trình Cải thiện Nghề khai thác ghẹ đỏ tại Việt Nam” ThS. Trần Văn Hào   Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Văn Nhuận, Vũ Như Tân Viện KH&CNKTTS VASEP 2019 2020
43 Đề tài: Nghiên cứu tác động của nghề khai thác thuỷ sản bằng lồng dây và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp cho khu vực Nam Trung Bộ TS. Vũ Kế Nghiệp Nguyễn Trọng Lương Nguyễn Lâm Anh, Nguyễn Viết Hùng, Trần Văn Phước, Tô Văn Phương, Nguyễn Trọng Thái, Võ Đình Thi Trường ĐH Nha Trang Bộ GD&ĐT 2020 2021
44 Đề tài: Nghiên cứu cải tiến ngư cụ và hầm bảo quản sản phẩm cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Quảng Nam ThS. Vũ Như Tân ThS. Nguyễn Hữu Thanh Phan Trọng Huyến, Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Đức Sĩ, Nguyễn Văn Nhuận, Trần Văn Hào, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Viết Hùng, Vũ Tiến Bình, Võ Đình Thi, Lê Duy Khánh, Trần Quang Kiến. Viện KH&CNKTTS Tỉnh Quảng Nam 2020 2022
45 Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) tại Sóc Trăng.  TS. Nguyễn Lâm Anh  Nguyễn Trọng Lương Nguyễn Trọng Thái, Vũ  Như Tân, Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Phan Văn Út, Mai Đức Thao, Đặng Hòa Vĩnh Trường ĐH Nha Trang Bộ GD&ĐT 2020 2021
46 Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xác định hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản ở vùng biển Ninh Thuận đến năm 2023 TS. Nguyễn Lâm Anh Trần Văn Hào Vũ Kế Nghiệp, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Thị Nghiêm Thùy, Nguyễn Trọng Thái, Nguyễn Viết Hùng, Võ Đình Thi Trường ĐH Nha Trang Tỉnh Ninh Thuận 2022 2023

 

In nội dung